Privacy verklaring

PRIVACY VERKLARING


Wegrestaurant Kingma B.V. respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten
van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige
transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot
deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed
mogelijk te kunnen uitoefenen.
Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de
Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.
Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen nietgeanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet.
Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden.
De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u
de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.
Artikel 1 – Wettelijke bepalingen
Website (hierna ook “De website”): hoteladuard.nl
Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Wegrestaurant Kingma
B.V., gevestigd te Friesestraatweg 13, 9831 TB Aduard, kvk-nummer: 02058160.
Artikel 2 – Toegang tot de website
De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie
die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor
enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.
Artikel 3 – De content van de website
Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle
technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle
onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere
reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan,
met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke,
is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden
opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.
Artikel 4 – Het beheer van de website
Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:
de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een
gedeelte van de website
alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of
internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette
de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren
Artikel 5 – Verantwoordelijkheden
De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het
De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het
functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze
waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen
te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent
bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.
De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:
vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy
De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen
als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de
beheerder als gevolg hiervan.
Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle
schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.
Artikel 6 – Het verzamelen van gegevens
Uw gegevens worden verzameld door Wegrestaurant Kingma B.V. en (een) externe verwerker(s). Onder
persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met
name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online
identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische,
economische, culturele of sociale identiteit.
De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor
het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen.
Artikel 7 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens
Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn
persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar
te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te
nemen via mail@hoteladuard.nl.
Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw
handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen.
Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van
de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.
Artikel 8 – Verwerking van persoonsgegevens
In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de
autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een
uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder
de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.
Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de
verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de
gegevens.
Artikel 9 – Commerciële aanbiedingen
U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u
een mail naar het volgende adres: mail@hoteladuard.nl.
Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het
verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke
levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde

verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke
levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde
situaties.
Artikel 10 – Bewaartermijn gegevens
De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet
is bepaald.
Artikel 11 – Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van
uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend.
Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. Wanneer u onze
website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we u informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik
van onze website accepteert u het gebruik ervan. Uw toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.
Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

 • Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.
 • Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie
  over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en
  informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie
  onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.
 • Niet-geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van
  informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie
  en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website.
 • Tracking cookies: zoals advertentiecookies die zijn bedoeld voor het tonen van relevante advertenties. Uit de
  informatie over bezochte websites kunnen persoonlijke interesses worden afgeleid. Daarmee kunnen organisaties hun
  websitebezoekers bijvoorbeeld gerichte advertenties tonen. Tracking cookies maken het mogelijk om profielen van
  mensen op te stellen en hen anders te behandelen. Met tracking cookies worden doorgaans persoonsgegevens
  verwerkt.
  Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies:
 • Google Analytics geanonimiseerd (analytische cookies)
 • Google Analytics (analytische cookie)
 • Facebook (tracking cookie)
 • Google Adwords (tracking cookie)
  Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur
  worden geïnstalleerd.
  Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen
  wij u uit om de volgende link te raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoontv-en-post/cookies#faq
  Artikel 12 – Beeldmateriaal en aangeboden producten
  Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.
  Artikel 13 – Toepasselijk recht
  Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is
  exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke
  uitzondering van toepassing is.
  Artikel 14 – Contact
  Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: Marketing,
  mail@hoteladuard.nl, 0504031400.

 

Partners:

SilverDrive: Prive chauffeur in amsterdam
Personal training factory voor prive kickboxlessen in groningen
Tiptop laptop voor de beste kwaliteit refurbished laptops

Copyright 2023 / Viralistic Digital Amsterdam / www. vrls.tc
nl_NLDutch

Voordat u verder gaat

Wij gebruiken cookies

Wegrestaurant Kingma B.V. respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Maak daarom alleen gebruik van de website als u akkoord gaat met Privacyverklaring.